statuten en reglementen

PRÉ-AMBULE

De Coöperatie Energie(k) Oldambt U.A. wordt opgericht op initiatief van de verzamelde
dorps- en wijkverenigingen in de gemeente Oldambt. Zij zijn van mening dat inwoners en
organisaties in de gemeente Oldambt in de gelegenheid moeten worden gesteld in
gezamenlijke inspanning een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling, een
ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De
coöperatie helpt inwoners en organisaties dit te realiseren in de vorm van een
energietransitie door:
1. zoveel mogelijk te besparen in hun energieverbruik;
2. hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, en vooral ook met elkaar;
3. hun eigen (lokaal/regionaal) in- en verkoopbedrijf van duurzame energie te stichten
en uit te oefenen om opbrengsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame
en/of sociale projecten te investeren.
Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en
het creëren van meerwaarde door coöperatie bij inkoop van materialen en diensten.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de verschenen personen bij deze akte
een coöperatie op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Energie(k) Oldambt U.A.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Oldambt en is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel:
a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik van haar
leden;
b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie
ten behoeve van haar leden in de ruimste zin, daaronder begrepen de
oprichting, exploitatie en instandhouding van opwekinstallaties voor duurzame
energie;
c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij
voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie, daaronder begrepen het
deelnemen in andere rechtspersonen met een vergelijkbare doelstelling,
alsmede het sluiten van overeenkomsten met haar leden en met derden.
d. het stimuleren en realiseren van andere activiteiten waarmee leden een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame energietransitie.
2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:
– het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en
openbare ruimten alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit
duurzame bronnen;
– het initiëren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratieprojecten
met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;
– het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten
behoeve van de leden, daaronder begrepen het verwerven, oprichten en
exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie, alsmede de in- en
verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie;
– het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan
het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe
bevorderlijk kan zijn;
– het realiseren van besparingen door collectieve inkoop van goederen en
diensten;
– het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, al dan niet onder
hypothecair verband;
– alle overige wettelijke middelen.
MIDDELEN
Artikel 3
De middelen van de coöperatie bestaan uit:
– inleg- en/of lidmaatschapsgelden;
– bijdragen van donateurs;
– winst uit ondernemerschap;
– giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
– leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een
huishoudelijk reglement;
– leningen van derden;
– andere geldmiddelen.
LEDEN
Artikel 4
1. De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije
beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.
2. De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
– natuurlijke personen;
– verenigingen en stichtingen;
– bedrijven en instellingen;
– overheidslichamen.
TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Een persoon als bedoeld in artikel 4 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe
strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van:
– bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
– bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
– bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot
toetreding als lid.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden
gesteld.
3. Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een
dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.
4. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van ten
minste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.
5. Het lidmaatschap kan slechts na goedkeuring door het bestuur van de coöperatie
overgaan of worden overgedragen.
6. Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden
aan de coöperatie een bij huishoudelijk reglement te bepalen inleg- en/of
lidmaatschapsgeld te verstrekken.
LEDENREGISTER
Artikel 6
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn
opgenomen.
2. Van leden-natuurlijke personen worden ten minste naam, adres, en woonplaats en
een digitaal adres vermeld. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens
ingeschreven degene die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke
waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te
oefenen.
3. Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van
de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te
verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
Artikel 7
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens
hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of
gerechtelijke vereffening.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
– het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van een lid-rechtspersoon;
– de opzegging door het lid;
– de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer)
voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk
reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer)
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
– ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het
bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit
tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene
ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet geschieden
per brief of email-bericht, ten minste vier weken voor het einde van een boekjaar.
DONATEURS
Artikel 9
1. Donateurs zijn zij:
– die eenmalig of periodiek een bedrag hoger of gelijk aan een door het bestuur
vast te stellen minimum voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen
te ondersteunen;
– die een door het bestuur als zodanig gewaardeerde donatie in natura, waaronder
begrepen arbeid en/of materialen, voldoen om daarmee de coöperatie in haar
doelstellingen te ondersteunen;
– die eenmalig een bedrag of product doneren om daarmee de coöperatie in haar
doelstellingen te ondersteunen. Als tegenprestatie geeft de coöperatie daaraan
op een vooraf afgesproken wijze publiciteit.
2. Donateurs hebben geen stemrecht in de ledenvergadering.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel 4
genoemde ledencategorieën. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de
wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering
verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon. In geval van ontstentenis of belet voorziet de
vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen worden aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
3. De Algemene Ledenvergadering vergadert ten minste eenmaal per jaar, daartoe
opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats
in de gemeente waarin de coöperatie is gevestigd.
4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden,
leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het
bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
ALGEMENE LEDENVERGADERING: BIJEENROEPING
Artikel 11
1. Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe
volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht. Oproeping
geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het
ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een advertentie in
een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad, met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden, is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, op
een termijn van niet langer dan vier weken.
3. Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.
ALGEMENE LEDENVERGADERING: BESLUITVORMING
Artikel 12
1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.
Elk stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen.
2. Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen
verlenen aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het bepaalde in dit artikel blijft
onverkort van toepassing.
4. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig
ook op in de Algemene Ledenvergadering.
5. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke
stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen.
7. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk door
middel van gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming
plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Heeft ook
na de tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist het
lot wie van de twee is gekozen.
8. In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie
een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
9. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte
stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
10. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft
genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel
de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering
dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de
oorspronkelijke stemming.
11. Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kan bij vergaderingen en
stemmingen gebruikt gemaakt worden van elektronische media.
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
Artikel 13
1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij
nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze
regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de
wijze als in de artikel 22 en 23 met inachtneming van artikel 12 genoemd.
BESTUUR
Artikel 14
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste drie door de Algemene
Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden, waarbij het mogelijk is
externe bestuursleden te benoemen, welke geen lid zijn van de coöperatie. De
externe bestuursleden mogen niet de meerderheid van het aantal bestuursleden
uitmaken. Het maximum aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene
Ledenvergadering.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, alsmede hun vervanger.
3. Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bevoegd.
5. Leden van het bestuur kunnen:
– hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester;
– voor hun werkzaamheden een door de ledenvergadering vast te stellen
vrijwilligersvergoeding toegekend krijgen.
Artikel 15
Elk jaar treedt ten minste één van de leden van het bestuur af, volgens een door het
bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Een
tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn
voorganger in.
BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle
rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar
leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met derden
overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
4. Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten
van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. Besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en
rechtshandelingen behoeven niet de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering tenzij uit een huishoudelijk reglement anders blijkt.
BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
2. Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de
voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan een
of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de
ledenraad, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.
4. De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie bevoegd verklaard
worden tot het innen en betalen van vorderingen en schulden.
5. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen
van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de
opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de medewerking van
een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is.
BESTUUR: VERGADERINGEN
Artikel 18
1. Het bestuur bepaalt de wijze en frequentie van de bestuursvergaderingen.
2. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in notulen.
3. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien ten minste de helft
van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar
vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, waaronder ook
wordt verstaan een schriftelijk elektronisch medium, aangaande het voorstel hebben
uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van
besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke instemmingverklaringen
van de bestuursleden dienen bij het in dit artikel bedoelde notulen bewaard te
worden.
BOEKJAAR
Artikel 19
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 20
1. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen vijf
maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging
van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door
de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld
met inachtneming van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder
opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag,
alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te
voegen gegevens, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd
tot behandeling van de jaarrekening, bij de secretaris aanwezig zijn. De leden
kunnen op afspraak deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift van
verkrijgen.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van ten minste
twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering
schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
4. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering met
ten hoogste vijf maanden worden verlengd.
5. Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gestorte
inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering
het bestuur opdragen een uitkering aan de leden vast te stellen in een alsdan te
bepalen vorm.
WINSTVERDELING
Artikel 21
1. Winstverdeling als bedoeld in artikel 20 vindt plaats op basis van een voorstel van
het bestuur, dat onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering.
2. De winsten kunnen geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor duurzame
energie en sociale projecten, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van
de coöperatie, alsook geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd aan de leden.
3. Winstverdeling is van toepassing op de opbrengsten uit de in- en verkoop van
energie, onder aftrek van alle kosten van de bedrijfsvoering van de coöperatie.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het
bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke vergadering
opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet aan de leden ter beschikking gesteld
worden dan wel op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage gelegd, ten minste vijf
dagen vóór de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
3. Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage aan de
stemgerechtigde leden ligt.
4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met
algemene stemmen genomen wordt.
Artikel 23
1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen
na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de
geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
3. Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE
Artikel 24
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 22 en 23 van
overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens de bestemming van
een eventueel batig saldo bepaald.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij
bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd